Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Usluge Autobusnog kolodvora Zagreb

Usluge Autobusnog kolodvora Zagreb


 
Članak 3.
Usluge koje pruža AKZ iz članka 1. su:
 
I. USLUGE PRIJEVOZNICIMA:
  1. Prihvat i otpremanje autobusa
  2. Korištenje parkirališta za parkiranje autobusa
  3. Prodaja voznih karata
  4. Organizacija rasporeda prodaje voznih karata
  5. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika
 
II. USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA
1. Prihvat i otpremanje putnika
2. Korištenje čekaonice i perona
3. Prodaja voznih karata i rezervacija
4. Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte
5. Pohrana prtljage
6. Upotreba sanitarnog čvora
7. Upotreba razglasnih uređaja
8. Korištenje parkirališta za osobna vozila
9. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom
          putnika.
                                                      Članak 4.
Prihvat i otpremanje autobusa podrazumijeva rezervaciju dolaznog i/ili polaznog perona i omogućavanje nesmetanog korištenja dolaznog i/ili polaznog perona za polaske i/ili dolaske pojedinog prijevoznika prema dostavljenim Dozvolama, najavu polaska i dolaska autobusa putem razglasa i organizaciju prometovanja na površini AKZ-a na siguran način.
 
Korištenje parkirališta za autobuse podrazumijeva parkiranje autobusa pojedinog prijevoznika na za to predviđenom mjestu na AKZ-u, u skladu sa prostornim mogućnostima kolodvora. Korištenje parkirališta ne podrazumijeva čuvanje autobusa.
 
Prodaja voznih karata u odnosu na prijevoznike podrazumijeva ugovorni odnos temeljem posebnog ugovora u pisanom obliku, u kojemu AKZ  i prijevoznik reguliraju međusobne odnose vezane za način i uvjete prodaje voznih karata trećim osobama.
 
Organizacija rasporeda prodaje voznih karata podrazumijeva prodaju voznih karata u skladu sa prijevoznim kapacitetima koje pojedini prijevoznik omogući za prodaju mjesta u autobusu.
 
Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika podrazumijeva davanje informacija prijevoznicima o broju prodanih voznih karata, o interesu putnika za prijevozom, o eventualnim problemima pri organizaciji prometovanja i slično, a naročito podrazumijeva vođenje očevidnika o dolascima i polascima autobusa sukladno propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u cestovnom prometu i potvrđivanje dolazaka i polazaka na putnim radnim listovima pojedinog prijevoznika na zahtjev prijevoznika.
 
Pod pojmom „polazak“ podrazumijeva se polazak autobusa sa perona kao polaznog mjesta po voznom redu, a pod pojmom „dolazak“ podrazumijeva se dolazak autobusa na peron kao posljednjeg mjesta pristajanja odnosno iskrcaja putnika po voznom redu.
 
Pod pojmom „tranzit“ podrazumijeva se korištenje AKZ-a, odnosno perona kao dolazak/polazak stajališta po voznom redu koje nije polazno/završno mjesto.
 
Članak 5.
Prihvat i otpremanje putnika podrazumijeva organizaciju boravka putnika na prostoru AKZ-a za vrijeme od dolaska putnika na AKZ do ulaska u autobus ili odlaska s prostora AKZ-a na drugi način.
 
Korištenje čekaonice i perona podrazumijeva mogućnost upotrebe zatvorenog i otvorenog prostora AKZ-a namijenjenog za putnike koji je zaštićen od utjecaja atmosferilija, grijan i prozračen i odvojen od prometnih površina AKZ-a, u kojemu postoje mjesta za sjedenje, stajanje i odlaganje stvari koje putnici i treće osobe imaju kod sebe za vrijeme dok isti borave na prostoru AKZ-a do ulaska u autobus ili odlaska sa prostora AKZ-a.
Za korištenje gore navedenih usluga AKZ-a, pružanje informacija putnicima, rad prometne službe, korištenje prostora čekaonice, odlaznih perona, održavanje, rasvjetu, čišćenje i pranje, AKZ od putnika naplaćuje kolodvorsku uslugu sukladno Cjeniku.
 
Prodaja voznih karata u odnosu na putnike i treće osobe podrazumijeva prodaju voznih karata na svim prodajnim mjestima, u svim oblicima prodaje (blagajne AKZ-a, samoposlužne blagajne, internet stranice AKZ-a, aplikacija AKZ-a) i svim zainteresiranim osobama, bez obzira putovali isti ili ne, koje se na prodajnom mjestu izjasne o relaciji i vremenu putovanja, te koje plate cijenu vozne karte.
 
Rezervacija mjesta u autobusu podrazumijeva odnos AKZ-a i putnika u kojemu je putniku, u skladu s ostalim uvjetima ovih Općih uvjeta zagarantirano mjesto bez numeracije sjedala u autobusu za točno utvrđeni polazak.
Telefonska rezervacija podrazumijeva odnos AKZ-a i putnika u kojemu je putniku, u skladu sa ovim Općim uvjetima zagarantirana prodaja vozne karte za točno utvrđeni polazak. Obveza koja nastaje iz telefonske rezervacije traje najkasnije do 30 min prije polaska u domaćem ili  međunarodnom prijevozu.
 
Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte podrazumijeva izdavanje potvrde - pisanog dokumenta kojim AKZ na zahtjev osobe koja plati naknadu za izdavanje navedene potvrde daje informaciju o cijeni vozne karte za pojedinu relaciju. Potvrda se uz predočenje vozne karte kupljene na AKZ-u izdaje bez naknade.
Potvrda o neprometovanju ili zakašnjenju redovnih autobusnih linija uz predočenje vozne karte (kupljene preko prodajnog kanala AKZ) izdaje se bez naknade.
 
Pohrana prtljage podrazumijeva odnos treće osobe i AKZ-a, na koji se na odgovarajući način primjenjuju ovi Opći uvjeti i važeći Opći uvjeti o radu garderobe.
 
Upotreba sanitarnog čvora podrazumijeva omogućavanje korištenja sanitarnog čvora  fizičkim osobama koje unaprijed plate naknadu za korištenje sanitarnog čvora u skladu sa Cjenikom usluga Autobusnog kolodvora Zagreb (dalje u tekstu: Cjenik).
 
Korištenje parkirališta za osobne automobile podrazumijeva parkiranje osobnog automobila na za to predviđenom mjestu uz Aveniju M. Držića. Korištenje parkirališta ne podrazumijeva čuvanje osobnog automobila, a usluga se naplaćuje u skladu s Cjenikom.  
 
Pružanje informacija o prijevozima podrazumijeva davanje informacija o polascima i dolascima autobusa, cijenama voznih karata i slično putem telefona, monitora ili drugih vrsta displaya, oglasne ploče, samoposlužne blagajne, Interneta, aplikacije ili na licu mjesta od strane ovlaštene osobe na AKZ-u.
 
Članak 6.
Kolodvorske usluge prijevoznicima pružaju se u javnom linijskom prijevozu svim prijevoznicima prema dostavljenim dozvolama, a kolodvorske usluge prijevoznicima u posebnom linijskom i povremenom prijevozu pružaju se u skladu s raspoloživim kapacitetima AKZ-a.
 
Članak 7.
Cijene usluga AKZ-a određene su Cjenikom.