Autobusni kolodvor Zagreb

Kolodvorske usluge prijevoznicima

Kolodvorske usluge prijevoznicima


Članak 8.
Ovim Općim uvjetima daje se opća ponuda na neodređeno vrijeme svim zainteresiranim osobama za sklapanje adhezijskog ugovora o pružanju kolodvorskih usluga. Sve odredbe koje uređuju odnose ugovornih strana utvrđene su ovim Općim uvjetima.

Prihvat opće ponude zainteresirana osoba vrši na konkludentan način, poduzimanjem neke od radnji koje su određene ovim Općim uvjetima za neku vrstu korisnika kolodvorskih usluga.

Prihvatom opće ponude korisnika smatra se da je sklopljen ugovor o pružanju kolodvorskih usluga i da su u cijelosti prihvaćene odrednice ovih Općih uvjeta od strane korisnika usluge  - prijevoznika.

Ugovor o pružanju kolodvorskih usluga smatra se promijenjenim na osmi dan od dana objave izmjena i/ili dopuna ovih Općih uvjeta ili objave promijenjenih Općih uvjeta.

Opća ponuda za sklapanje ugovora o pružanju kolodvorskih usluga ne obvezuje AKZ u slučaju da korisnik ne ispunjava uvjete utvrđene ovim Općim uvjetima.

Članak 9.
Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u javnom linijskom prijevozu prijevoznik stječe kad AKZ-u dostavi važeće Dozvole, vozni red i cjenik za linije. Nakon dostave Dozvole od strane prijevoznika AKZ-u smatra se da su AKZ i prijevoznik sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga. Dozvola i cjenik se smatraju dostavljenim kada budu uvedeni u urudžbeni zapisnik AKZ-a. Prijevoznik je dužan dostaviti presliku Dozvole, dok se original obvezuje dostaviti AKZ-u na uvid.

AKZ se obvezuje unijeti dostavljene podatke prijevoznika u svoj računalni software najkasnije u roku od 10 /deset/ dana od dana dostave podataka.

Prijevoznici koji zajednički obavljaju prijevoz na nekoj liniji uz gore navedene podatke dužni su AKZ-u dostaviti i presliku ugovora o zajedničkom obavljanju prijevoza, na koji se primjenjuju odredbe posebnog propisa o ortakluku, kao i Izjavu o isplati i terećenju.  

Iznimno od navedenog, za kolodvorsku uslugu prodaje voznih karata AKZ će prijevozniku nakon primitka dozvola iz prethodnog stavka poslati ugovor o prodaji voznih karata.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u posebnom linijskom i povremenom (slobodnom) prijevozu prijevoznik stječe kad njegov autobus stupi na površinu AKZ-a, te se nakon toga smatra da su AKZ i prijevoznik sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga. Iznimno od navedenog, AKZ ima pravo odbiti pružanje kolodvorskih usluga za navedene vrste prijevoza u slučaju nedostatka prostornih kapaciteta.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga iz stavka 1. ovog članka u svakom slučaju prestaje kad prestane važiti Dozvola iz stavka 1. ovog članka, te se smatra da je istovremeno prestao važiti i ugovor o pružanju kolodvorskih usluga.
Ukoliko prijevoznik i nakon pisane opomene AKZ-a, u roku od 8 dana ne plati dospjelu naknadu za usluge AKZ-a, iste će se naplaćivati na licu mjesta odmah prije korištenja određene usluge, nakon čega će mu AKZ izdati račun. U slučaju nemogućnosti plaćanja usluge AKZ je ovlašten uskratiti pružanje kolodvorskih usluga i fizički zapriječiti ulazak autobusa prijevoznika na prostor AKZ-a.

U slučaju prestanka ugovora iz prethodna dva stavka, AKZ je ovlašten uskratiti pružanje svojih usluga i fizički zapriječiti ulazak autobusa prijevoznika na prostor AKZ-a.

U slučaju prestanka obnašanja linije od strane prijevoznika iz razloga koji nisu bili predvidivi i nisu nastali krivnjom AKZ-a (primjerice stečaj s prestankom obavljanja prijevoza, likvidacija i slično), prihvaćanjem ovih Općih uvjeta smatra se da je prijevoznik suglasan da AKZ od obračuna prodanih karata ustegne određeni iznos novca koji će biti namijenjen isključivo naknadi štete AKZ-u nastale radi povrata unaprijed prodanih povratnih karata za liniju koja ne prometuje iz gore navedenih razloga. 

Članak 10.
AKZ  se obvezuje:
 • svim prijevoznicima koji ispunjavaju ove Opće uvjete kolodvorske usluge pružati na jednak način,
 • za svaki polazak iz voznog reda prema dostavljenoj dozvoli rezervirati prijevozniku dolazni/odlazni peron prema dolaznim/odlaznim vremenima iz voznog reda i to 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu, a 30 minuta u međunarodnom linijskom prijevozu i povremenom, odnosno slobodnom prijevozu,
 • osigurati i izvršiti prihvat i otpremanje autobusa,
 • najaviti dolazak i odlazak autobusa,
 • na prometnim površinama AKZ-a organizirati prometovanje autobusa na siguran način,
 • na zahtjev voznog osoblja prijevoznika ovjeriti dolazak/odlazak autobusa na AKZ za dolaske/odlaske koji se izvrše,
 • omogućiti prijevozniku korištenje parkirališta u skladu sa raspoloživim kapacitetima,
 • pružati informacije o dolascima/odlascima autobusa i cijenama voznih karata pojedinih prijevoznika
 • u slučaju pisanog ugovora o prodaji voznih karata organizirati prodaju voznih karata u skladu sa uputama, kapacitetima i po cijenama koje odredi prijevoznik,
 • prodavati vozne karte prijevoznika čiji je polazak registriran kao raniji, osim ako putnik ne traži suprotno.
Članak 11.
Prijevoznik se obvezuje:
 • postaviti autobus na peron do 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu i do 30 minuta u međunarodnom linijskom, te u povremenom (slobodnom) prijevozu,
 • po dolasku ugasiti motor vozila i iskrcaju putnika odmah ukloniti autobus s dolaznih perona,
 • usluge AKZ-a koristiti na način koji ne ometa ostale korisnike usluga ili posjednike poslovnih prostora na prostoru AKZ-a, na ekološki prihvatljiv i za ostale korisnike siguran način, a osobito ukloniti autobus s perona u vremenu koje je ovim Općim uvjetima određeno kao vrijeme prihvata i otpreme autobusa,
 • pravovremeno putem službenog dopisa ili elektronske pošte obavještavati AKZ o svim činjenicama relevantnim za pružanje njegovih usluga,
 • naknadu za usluge AKZ-a plaćati na način i u rokovima utvrđenim ovim Općim uvjetima,
 • ne primiti na prijevoz putnika koji nema voznu kartu, a u autobus ulazi na AKZ-u, te takvog putnika uputiti da kupi voznu kartu na prodajnom mjestu – blagajnama AKZ-a,
 • u slučaju privremenog prekida ili trajne obustave prijevoza, odmah to prijaviti AKZ-u putem službenog dopisa ili elektronske pošte,
 • na AKZ dovoziti uredne i tehnički ispravne autobuse, koji moraju imati ploče sa nazivima linija ili oznakom vrste prijevoza za posebni linijski i povremeni prijevoz,
 • osigurati da u tijeku pristajanja vozno osoblje bude uz autobus,
 • dolaske i odlaske obavljati u skladu sa vremenom iz voznog reda, a u slučaju kašnjenja pravovremeno obavijestiti AKZ,
 • osigurati da vozno osoblje pazi na čistoću i urednost AKZ-a, a u suprotnom slučaju platiti naknadu za onečišćenje,
 • osigurati da vozno osoblje ne nagovara putnike na korištenje pojedinih linija niti da čini radnje koje za uzrok ili posljedicu mogu stvarati nelojalnu tržišnu utakmicu među prijevoznicima,
 • uputiti vozno osoblje da se ponaša u skladu sa društvenim normama.
Članak 12.
U javnom linijskom prijevozu, u slučaju kad je sklopljen ugovor o prodaji karata, AKZ će svakom putniku uz svaku voznu kartu naplatiti kolodvorsku uslugu i rezervaciju (obilježavanje) mjesta sukladno Cjeniku, kao i peronsku kartu putnicima koji istu kupuju na peronu izravno od radnika koji ima pokretnu blagajnu.

U javnom linijskom prijevozu, u slučaju kad vozne karte za polaske koji koriste AKZ prodaje na drugom prodajnom mjestu, AKZ će svakom putniku naplatiti i kolodvorsku uslugu sukladno Cjeniku.

Prometno osoblje AKZ-a ima pravo svakodnevno vršiti kontrolu voznih karata putnika u autobusu prijevoznika, a što posada autobusa mora dozvoliti i na kraju potpisati kontrolni zapisnik. Ukoliko posada autobusa prijevoznika ne dozvoli kontrolu u autobusu ili odbije potpisati kontrolni zapisnik koji sadrži točne podatke, o tome će prometno osoblje AKZ-a sačiniti službenu zabilješku, te će AKZ smatrati da je uredno potpisan kontrolni zapisnik od strane prijevoznika i  da se isti slaže sa njegovim sadržajem.

Ukoliko prometno osoblje AKZ-a kontrolom iz prethodnog stavka utvrdi da se u autobusu nalaze putnici bez vozne karte, ima pravo i dužnost uputiti putnika da kartu kupi na blagajnama AKZ-a.

Smatra se da putnik ima kartu za prijevoz ako ju je kupio na blagajni AKZ-a, ako ju je kupio na drugom organiziranom prodajnom mjestu, a uz nju platio i kolodvorsku uslugu, ako posjeduje drugu odgovarajuću ispravu umjesto kupljene karte, uz uvjet da je platio kolodvorsku uslugu, te ako je kartu kupio na peronu izravno od radnika koji ima pokretnu blagajnu, te uz nju platio i peronsku kartu.

Ako je putnik kartu kupio na drugom organiziranom prodajnom mjestu bez kolodvorske usluge, prometno osoblje ima pravo i dužnost uputiti putnika da kolodvorsku uslugu kupi na blagajnama AKZ-a.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta smatra se da je prijevoznik suglasan da AKZ od obračuna prodanih karata ustegne određeni iznos novca koji je utvrđen kontrolnim zapisnikom za svrhu naplate kolodvorske usluge i peronske karte koju nisu platili njegovi putnici i koje AKZ nije mogao naplatiti na drugačiji način.

Članak 13.
Prijevoznik usluge AKZ-a, osim provizije za prodane vozne karte, može plaćati na licu mjesta odmah prije korištenja kolodvorske usluge, nakon čega će mu AKZ izdati račun.

Prijevoznik može kolodvorske usluge plaćati na mjesečnoj bazi nakon primitka obračuna ako ukupan mjesečni iznos njegovog obračuna od prodanih karata pokriva mjesečni iznos troškova po osnovi kolodvorskih usluga AKZ-a.

Prijevoznik koji AKZ-u nije povjerio prodaju svojih karata, kao i prijevoznik koji je povjerio prodaju karata AKZ-u, ali njegov ukupan mjesečni iznos obračuna od prodanih karata ne pokriva mjesečni iznos troškova po osnovi kolodvorskih usluga AKZ-a, mogu plaćati kolodvorske usluge AKZ-a avansno.

O odobrenju načina plaćanja kolodvorskih usluga po gore navedenim parametrima odlučuje AKZ.

AKZ će do 10. u mjesecu za prethodni mjesec izvršiti obračun korištenja usluga za pojedinog prijevoznika, a isti će dostaviti prijevozniku zajedno sa računom za kolodvorske usluge, koji se prijevoznik obvezuje platiti po primitku računa u roku koji je u računu naveden.

AKZ će svakom prijevozniku ponuditi sklapanje ugovora o prodaji karata prema uvjetima određenim Cjenikom.

U slučaju kad postoji ugovor o prodaji voznih karata, AKZ će do 10. u mjesecu za prethodni mjesec izvršiti obračun prodanih karata. Prijevoznik će ispostaviti AKZ-u račun za prodane vozne karte koji se AKZ obvezuje platiti po primitku u roku koji je u računu naveden.

Prilikom plaćanja računa za prodane vozne karte AKZ ima pravo iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos obračunatih kolodvorskih usluga.

Članak 14.
Prometno osoblje AKZ-a ovlašteno je obavijestiti predstavnike, vlasnika (u slučaju obrta) ili Upravu prijevoznika koji su nadređeni članovima posade autobusa ako posumnja da član posade autobusa zbog konzumiranja alkohola, opojnih sredstava, bolesti i slično nije sposoban za obavljanje posla i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

Ukoliko prometno osoblje u slučaju iz stavka 1. ovog članka nije u mogućnosti doći do predstavnika, vlasnika (u slučaju obrta) ili Uprave prijevoznika koji su nadređeni članovima posade autobusa, ovlašteno je kontaktirati predstavnika Policije ili Hitne pomoći.  

U slučaju iz prethodnih stavaka prometno osoblje AKZ-a ima pravo prijevoz putnika povjeriti drugoj posadi autobusa istog prijevoznika, a ukoliko ovih nema, onda na teret navedenog prijevoznika drugom prijevozniku, uz uvjet da ima potvrdu-pristanak  predstavnika, vlasnika (u slučaju obrta) ili Uprave prijevoznika ili potvrdu Policije ili Hitne pomoći da posada iz gore navedenih razloga nije sposobna za obavljanje posla i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

Dežurni (službujući) prometnik može udaljiti iz prostora AKZ-a posadu autobusa i u drugim slučajevima kada se ogriješi o odredbe ovih Općih uvjeta, što bi moglo imati za posljedicu otežano ili nekvalitetno obavljanje posla, odnosno pružanje usluga.

Članak 15.
Za svako nepridržavanje voznog reda, podjelu alotmana mjesta u autobusu, uvjete vožnje i slična pitanja na koja AKZ nije mogao utjecati prema korisnicima je odgovoran prijevoznik.

Za svaku naknadu štete koju bi AKZ korisniku nadoknadio sukladno propisima koji štite prava potrošača, a koja proistječe iz odgovornosti prijevoznika, AKZ će od prijevoznika regresirati na način da će iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos korisniku isplaćene naknade štete.

Za svako oštećenje imovine AKZ-a, ekološko onečišćenje i slične radnje iz kojih nedvojbeno bude utvrđeno da su AKZ-u uzrokovali štetu i da su posljedica radnji ili propuštanja činjenja radnji od strane prijevoznika, AKZ će  od prijevoznika regresirati na način da će iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos naknade nastale štete.

Članak 16.
Obračun usluga obavlja se prema Cjeniku, i to:
 • pristajanje u javnom linijskom prijevozu, na način da se broj polazaka, dolazaka ili tranzita koje prijevoznik učinio na AKZ-u pomnoži sa cijenom prihvata i otpreme autobusa,
 • pristajanje u povremenom (slobodnom)  prijevozu na način da se svako stupanje na površinu autobusnog kolodvora smatra jednim polaskom,
 • pristajanje ne može trajati duže od vremena određenog u članku 10. ovih Općih uvjeta, a u slučaju da autobus duže od toga vremena ostaje na površini AKZ-a to se smatra parkiranjem,
 • naknadu za prodaju voznih karata prijevoznik plaća prema Cjeniku,
 • u slučaju kad prijevoznik vozne karte prodaje na drugom prodajnom mjestu, dužan je uputiti korisnika da kolodvorsku uslugu kupi na prodajnom mjestu AKZ-a,
 • naknadu za parkiranje prijevoznik plaća prema Cjeniku.