Autobusni kolodvor Zagreb

Usluge Autobusnog kolodvora Zagreb

Usluge Autobusnog kolodvora Zagreb


Članak 3.
Usluge koje pruža AKZ iz članka 1. su:

I. USLUGE PRIJEVOZNICIMA:
 1. Prihvat i otpremanje autobusa
 2. Korištenje parkirališta za parkiranje autobusa
 3. Prodaja voznih karata
 4. Organizacija rasporeda prodaje voznih karata
 5. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika.

II. USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA
 1. Prihvat i otpremanje putnika
 2. Korištenje čekaonice i perona
 3. Prodaja voznih karata, obilježavanje i čuvanje mjesta u autobusu
 4. Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte
 5. Pohrana prtljage
 6. Upotreba sanitarnog čvora
 7. Upotreba razglasnih uređaja
 8. Korištenje parkirališta za osobna vozila
 9. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika.

Članak 4.
Prihvat i otpremanje autobusa podrazumijeva rezervaciju dolaznog i/ili odlaznog perona i omogućavanje nesmetanog korištenja dolaznog i/ili odlaznog perona za polaske i/ili dolaske pojedinog prijevoznika prema dostavljenim Dozvolama, najavu polaska i dolaska autobusa putem razglasa i organizaciju prometovanja na površini AKZ-a na siguran način.

Korištenje parkirališta za autobuse podrazumijeva parkiranje autobusa pojedinog prijevoznika na za to predviđenom mjestu na AKZ-u, u skladu sa prostornim mogućnostima kolodvora. Korištenje parkirališta ne podrazumijeva čuvanje autobusa.

Prodaja voznih karata u odnosu na prijevoznike podrazumijeva ugovorni odnos temeljem posebnog ugovora u pisanom obliku, u kojemu AKZ  i prijevoznik reguliraju međusobne odnose vezane za način i uvjete prodaje voznih karata trećim osobama.

Organizacija rasporeda prodaje voznih karata podrazumijeva prodaju voznih karata u skladu sa prijevoznim kapacitetima koje pojedini prijevoznik omogući za prodaju mjesta u autobusu.

Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika podrazumijeva davanje informacija prijevoznicima o broju prodanih voznih karata, o interesu putnika za prijevozom, o eventualnim problemima pri organizaciji prometovanja i slično, a naročito podrazumijeva vođenje očevidnika o dolascima i polascima autobusa sukladno propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u cestovnom prometu i potvrđivanje dolazaka i odlazaka na putnim radnim listovima pojedinog prijevoznika na zahtjev prijevoznika.

Pod pojmom "polazak" podrazumijeva se polazak autobusa s perona kao polaznog mjesta po voznom redu, a pod pojmom "dolazak" podrazumijeva se dolazak autobusa na peron kao posljednjeg mjesta pristajanja, odnosno iskrcaja putnika po voznom redu.

Pod pojmom "tranzit" podrazumijeva se korištenje AKZ-a, odnosno perona kao dolazak/polazak stajališta po voznom redu koje nije polazno/završno mjesto.

Članak 5.
Prihvat i otpremanje putnika podrazumijeva organizaciju boravka putnika na prostoru AKZ-a za vrijeme od dolaska putnika na AKZ do ulaska u autobus ili odlaska s prostora AKZ-a na drugi način.

Korištenje čekaonice i perona podrazumijeva mogućnost upotrebe zatvorenog i otvorenog prostora AKZ-a namijenjenog za putnike koji je zaštićen od utjecaja atmosferalija, grijan i prozračen i odvojen od prometnih površina AKZ-a, u kojemu postoje mjesta za sjedenje, stajanje i odlaganje stvari koje putnici i treće osobe imaju kod sebe za vrijeme dok isti borave na prostoru AKZ-a do ulaska u autobus ili odlaska sa prostora AKZ-a.

Prodaja voznih karata u odnosu na putnike i treće osobe podrazumijeva prodaju voznih karata svim zainteresiranim osobama, bez obzira putovali isti ili ne, koje se na prodajnom mjestu izjasne o relaciji i vremenu putovanja, te koje plate cijenu vozne karte.

Obilježavanje mjesta u autobusu podrazumijeva odnos AKZ-a i putnika u kojemu je putniku, u skladu s ostalim uvjetima ovih Općih uvjeta zajamčeno mjesto u autobusu za točno utvrđeni polazak.

Čuvanje mjesta u autobusu podrazumijeva odnos AKZ-a i putnika u kojemu je putniku, u skladu s ovim Općim uvjetima zajamčena prodaja vozne karte za točno utvrđeni polazak. Obveza čuvanja mjesta traje najkasnije do 1 sat prije polaska u domaćem, te najkasnije do 2 sata prije polaska u međunarodnom prijevozu.

U slučajevima vršnog opterećenja koje nastaje za vrijeme turističke sezone u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 15.06. – 15.09. tekuće godine, kao i najmanje sedam (7) dana pred državne blagdane, obveza čuvanja mjesta u autobusu traje najkasnije 24 sata prije polaska autobusa. 

Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte podrazumijeva izdavanje potvrde - pisanog dokumenta kojim AKZ na zahtjev osobe koja plati naknadu za izdavanje navedene potvrde daje informaciju o cijeni vozne karte za pojedinu relaciju. Potvrda se uz predočenje vozne karte kupljene na AKZ-u izdaje bez naknade.

Potvrda o neprometovanju ili zakašnjenju redovnih autobusnih linija uz predočenje vozne karte izdaje se bez naknade.

Pohrana prtljage podrazumijeva odnos treće osobe i AKZ-a, na koji se na odgovarajući način primjenjuju ovi Opći uvjeti i Pravilnik o radu garderobe s naplatom od 16.10.2007. godine.
Upotreba sanitarnog čvora podrazumijeva omogućavanje korištenja sanitarnog čvora  fizičkim osobama koje unaprijed plate naknadu za korištenje sanitarnog čvora u skladu sa Cjenikom usluga Autobusnog kolodvora Zagreb „A“ kategorije (dalje u tekstu: Cjenik).

Korištenje parkirališta za osobne automobile podrazumijeva parkiranje osobnog automobila na za to predviđenom mjestu uz Aveniju M. Držića. Korištenje parkirališta ne podrazumijeva čuvanje osobnog automobila, a usluga se naplaćuje u skladu s Cjenikom. 

Pružanje informacija o prijevozima podrazumijeva davanje informacija o polascima i dolascima autobusa, cijenama voznih karata i slično putem telefona, monitora ili drugih vrsta displaya, oglasne ploče ili na licu mjesta od strane ovlaštene osobe na AKZ-u.

Pružanje informacija o polascima za koje AKZ prodaje karte može se obavljati putem komercijalne Internet stranice za prijevoznike koji AKZ-u povjere prodaju barem 70% alotmana mjesta u autobusu.

Za linije koje prolaze kroz Zagreb (tranzitne linije) o objavi na Internet stranicama odlučivat će posebnim aktom imenovano povjerenstvo za svaku liniju posebno prema dobivenom alotmanu.

Članak 6.
Kolodvorske usluge prijevoznicima pružaju se u javnom linijskom prijevozu svim prijevoznicima prema dostavljenim dozvolama, a kolodvorske usluge prijevoznicima u posebnom linijskom i povremenom (slobodnom) prijevozu pružaju se u skladu s raspoloživim kapacitetima AKZ-a.

Članak 7.
Cijene usluga AKZ-a određene su Cjenikom.