Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Prijelazne i završne odredbe

Prijelazne i završne odredbe


Članak 25.
Na dan stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti od 12. lipnja 2019. godine.
 
U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 
Članak 26.
Ovi opći uvjeti objavljuju se na oglasnoj ploči AKZ-a i na Internet stranici www.akz.hr
 
Ovi opći uvjeti stupaju na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči AKZ-a.
 
 
 
                                                                                                             Predsjednik Uprave:
 
                                                                                                            Ivan Novaković