Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Obrada osobnih podataka fizičkih osoba (Ispitanici) koje se odnose na korisnike aplikacije OBEO

Obrada osobnih podataka fizičkih osoba (Ispitanici) koje se odnose na korisnike aplikacije OBEO


Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) ovom Informacijom Zagrebački holding d.o.o. pruža obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka fizičkih osoba, njihovim pravima i kako se ta prava ostvaruju te ostalim potrebnim informacijama sukladno Uredbi koje se odnose na korištenje aplikacije OBEO za prodaju voznih karata.
 
Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:
 
Voditelj obrade:                      
Zagrebački holding d.o.o.        
Ulica Grada Vukovara 41      
10 000 Zagreb                
Tel.: +385 (1) 6420 000      
E-mail: [email protected]            
Službenik za zaštitu podataka:
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
Tel.: +385 (1) 6420 000
E-mail: [email protected]
U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o., a podružnica Autobusni kolodvor (dalje u tekstu: Autobusni kolodvor) je organizacijska jedinica voditelja obrade koja obavlja kolodvorsku djelatnost što uključuje i prodaju voznih karata putem OBEO aplikacije na Android I IOS platformi (dalje u tekstu: OBEO aplikacija).


Kontakt podaci Autobusni kolodvor:
Avenija Marina Držića 4, 10 000 Zagreb
tel.:  +385 (1) 6008-600, e-mail: [email protected]

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka kao i upita i zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika na temelju Uredbe možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na gore navedeno kontakt podatke.

 
Svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka:
 
1) Svrha za obradu vaših osobnih podataka je omogućiti vam brzu i jednostavnu kupnju voznih karata ili rezervacije putem OBEO aplikacije u okviru mreže autobusnih linija za koje voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor prodaje vozne karte.
 
Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je odredba čl.6. st.1(b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.
 
Korištenje OBEO aplikacije je dragovoljno i sami odlučujete o njenom korištenju. OBEO aplikaciju možete koristiti kao registrirani i kao neregistrirani korisnik.
 
Kao neregistrirani korisnik, u postupku kupnje vozne karte ili rezervacije obrađujemo vaše osobne podatke u vidu e-mail adrese kako  bi vam nakon uspješne kupnje vozne karte na e-mail adresu dostavili voznu kartu ili rezervaciju te račun za kupnju.
 
Registrirani korisnik OBEO aplikacije osim kupnje vozne karte ili rezervacije koristi punu funkcionalnost aplikacije radi boljeg korisničkog iskustva kupnje koja omogućava pristup naprednim značajkama aplikacije (korištenje lokacijskih usluga, učitavanje voznih karata kupljenih na našoj web stranici www.akz.hr, prema vašem odabiru mogućnost spremanja samo zaštićenih podataka o debitnoj kartice u aplikaciju radi brže i jednostavnije daljnje kupnje, dijeljenje karata putem aplikacije i dr.
 
Osobni podaci koje obrađujemo za registriranog korisnika su: ime i prezime, telefonski broj, e-mail adresa kao potvrdu vašeg identiteta.
 
Prilikom registracije dužni ste unijeti točne i potpune podatke te se obvezujete voditi brigu o sigurnosti svoje lozinke i odgovorni ste za sve aktivnosti koje obavljate putem svog korisničkog računa. Voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor nije odgovoran za slučajeve nastale kao posljedica neovlaštenog korištenja korisničkog računa registriranog korisnika.
 
U OBEO aplikaciju možete se prijaviti i putem Googl-a i Facebook-a ukoliko imate otvoren njihov korisnički račun.
 
U OBEO aplikaciji možete dragovoljno uključite/isključiti opciju kako dopuštate pristup lokaciji mobilnog uređaja, tada će te moči u aplikaciji vidjeti koja vam je najbliža autobusni kolodvor/postaja. Te podatke o  vašoj lokaciji ne obrađujemo.
 
Plaćanje vozne karte ili rezervacije obavlja se putem pružatelja usluga platnog prometa, „mcheckout“ virtualnog POS sustava tvrtke m-Start d.o.o. radi sigurne obrade plaćanja koje ste vi pokrenuli. Prilikom plaćanja privremeno napuštate OBEO aplikaciju i premještate se na  zaštićeni server  sustava m-Start d.o.o te na njihovom sučelju u SSL zaštićenu formu s jedinstvenim identifikatorom transakcije upisujete autorizacijske podatke (broj kartice, mjesec isteka, godina isteka, CVV, ime i prezime, adresa, poštanski broj, grad, država, e-mail adresa, broj telefona) za plaćanje s debitne kartice, u sigurnom okruženju, te se nakon uspješne (ili neuspješne) naplate vraćate u aplikaciju OBEO i nastavljate s aktivnostima. U slučaju uspješne naplate od  „mcheckout-a“  dobijemo podatke: jedinstveni identifikator transakcije za potvrdu plaćanja vozne karte ili rezervacije i iznos transakcije.  
 
Vezano za mogućnost dijeljenja kupljenih voznih karata ili rezervacije u OBEO aplikaciji s drugim registriranim korisnikom OBEO aplikacije, isto je moguće ukoliko se telefonski broj tog drugog registriranog korisnika nalazi u popisu vaših kontakata u vašem mobilnom uređaju te uz vaš pristanak dozvolite OBEO aplikaciji pristup vašem popisu kontakata. Ako date pristanak samo za tu svrhu, potvrdom na tipku „Slažem se“ OBEO aplikacija sve kontakte iz vašeg adresara šalje na naš server gdje se radi usporedba telefonskih brojeva s postojećom bazom registriranih korisnika OBEO aplikacije. Nakon usporedbe, samo telefonski brojevi koji su registrirani kod korisnika OBEO aplikacije i nalaze se u vašem popisu kontakata šalju se na vaš mobilni uređaj. Vašim odabirom na dostavljeni telefonski broj radi se prijenos karte. Napominjemo kako se postupak usporedbe telefonskih brojeva ne evidentira te je za svako dijeljenje karte potreban vaš pristanak.
 
U slučaju kupnje vozne karte ili rezervacije putem OBEO aplikacije, nastaje ugovorni odnos te je obrada vaših osobnih podataka nužna za izvršavanje ugovora. Ukoliko ne pružite potrebne osobne podatke nećete moći ostvariti kupnju putem OBEO aplikacije.
 
 
2) Kako bi se omogućila komunikaciju s korisnicima OBEO aplikacije, aplikacija ima objavljenu e-mail adresu [email protected] na koje možete dostavljati upite koji se odnose na pomoć pri kupnji voznih karata ili rezervacija i druge upite, zahtjeve, prigovore i sl.  
Prilikom obrade vašeg upita obrađuju se podaci koji se prenose na ovaj način (npr. ime i prezime, adresa, e-mail adrese i vrijeme slanja, telefon/mobitel, sadržaj upita i sl.).
Podaci iz vašeg kontakta prema nama obrađuju se u svrhu obrade tog kontakta te našeg najprikladnije postupanja po istom.  Ovisno o osnovi i predmetu vašeg kontakta pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka može biti: odredba čl. 6.1.(b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ako je kontakt povezan s ugovorom  ili odredba čl. 6.1.(c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade ako je kontakt povezan radi ostvarivanja nekog od prava ispitanika iz Uredbe ili s pravima potrošača  ili odredba čl. 6.1.(f) Uredbe - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete ako je kontakt povezan s drugim slučajevima. Naš je legitimni interes obraditi vaš kontakt što i vi očekujete.
 
Pružanje vaših osobnih podataka je potrebno radi najprikladnijeg postupanja voditelja obrade odnosno Autobusnog kolodvora. Ako ne pružite osobne podatke možda nećete dobiti najprikladniji odgovor.
 
Informacije koje primamo iz drugih izvora
Vaše osobne podatke dobivamo posredno kada se u svrhu prijave u OBEO aplikaciju prijavljujete putem korisničkih računa Googl-a i Facebook-a.
 
Primatelji/kategorije primatelja osobnih podataka
Vaši osobni podaci mogu se dati na korištenje pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluga, u ime i prema uputama voditelja obrade  mogu obrađivati osobne podatke (npr. pružatelji informatičkih usluga i dr.), sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i ostalim odgovarajućim propisima.
 
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovoj Informaciji. Kada je za ostvarenje te svrhe eventualno potrebno na temelju naše zakonske ili ugovorne obaveze i/ili prava pokrenuti pravni postupak radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva, možemo vaše osobne podatke dostavljati odvjetnicima, javnim bilježnicima i nadležnim sudovima.
 
Prijenos osobnih podataka u Treće zemlje ili međunarodne organizacije
Voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor koristi usluge elektroničke pošte i web hostinga od strane trgovačkih društava koja servere za te usluge imaju u europskoj uniji odnosno europskom gospodarskom prostoru (dalje u tekstu: EU/EEA)  i vaši osobni podaci se ne prenose izvan EU/EEA.
 
Razdoblje pohrane osobnih podataka
Osobni podaci ispitanika obrađuju se dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni podaci više se ne koriste, a isti ostaju u sustavu pohrane i čuvaju se sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
 
Razdoblje pohrane vaših osobnih podataka je prema slijedećem:
 
A Podaci o vašem korisničkom računu u OBEO aplikaciji Kada ga sami obrišete ili zatražite brisanje
B Podaci o računu o kupljenim voznim kartama 11 godine od isteka godine u kojoj je račun za voznu kartu izdan/obračunat
C Podaci koji se odnose na upite, zahtjeve, primjedbe, prijedloge, prigovore i dr. 2 godine od isteka godine u kojoj je upit, zahtjev, primjedba, prijedlog, prigovor i dr. podnesen  
D Podaci koji se odnose na zahtjev za ostvarivanje vaših prava sukladno Uredbi 1 godine od isteka godine u zahtjev podnesen  
 
Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku uključujući i podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.
 
Sigurnost obrade
Vaši osobni podaci obrađuju se zakonito, povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni od strane ovlaštenih zaposlenika voditelja obrade odnosno Autobusnog kolodvora. Voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti vaših osobnih podataka. OBEO aplikacija vaše osobne podatke pohranjuje na mobilnom uređaju na siguran i zaštićen način korištenjem enkripcije.
 
Promet (internetska komunikacija) između OBEO aplikacije na vašem uređaju s našim serverom je enkriptiran i osiguran putem HTTPS protokola. Podaci su pohranjeni na server u kriptiranom obliku, a pravo pristupa imaju samo ovlašteni zaposlenici voditelja obrade odnosno Autobusnog kolodvora. Pristup podacima zaštićen je od neovlaštenog pristupa, rade se sigurnosne kopije podataka kako bi se osigurala sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta i dr.
 
Za sigurno plaćanje odnosno kupnju voznih karata ili rezervacije koristi se virtualni POS sustav „mcheckout“ koji predstavlja samostalnu uslugu autorizacije i naplate putem interneta uz maksimalnu sigurnost online plaćanja i autorizacije kreditnih i debitnih kartica za web prodajna mjesta. „mcheckout“ sustav primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Transport Layer Security (TLS 1.2) protokol s 256-bitnom enkripcijom podataka i SHA algoritam.
 
Internet Protocol Security (IPsec) osigurava da se razmjena podataka između „mcheckout“ sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem vatrozida (firewalla). „mcheckout“ servis je certificirani partner po PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) sigurnosnim standardima Level1 najviše kategorije. PCI DSS je standard kojem je cilj osigurati što bolje sigurnosne mjere u kartičnim sustavima i zaštiti krajnjih korisnika u kartičnom plaćanju. Sve banke izdavatelji i prihvatitelji platnih kartica kao i poslovni subjekti koji se bave kartičnim poslovanjem, te na bilo koji način primaju, obrađuju, pohranjuju ili prosljeđuju podatke o platnim karticama bez obzira na obujam poslovanja – dužni su svoje poslovanje uskladiti prema PCI DSS sigurnosnom standardu.
 
Navedeno znači kako prilikom plaćanja vozne karte ili rezervacije putem OBEO aplikacije, nakratko napuštate istu i premještate se na  zaštićeni server „mcheckout“ sustava te na „mcheckout“ sučelju u TLS zaštićenu formu upisujete autorizacijske podatke za plaćanje, u sigurnom okruženju, te se nakon uspješne (ili neuspješne) naplate vraćate na OBEO aplikaciju i nastavljate s svojim aktivnostima.
 
Automatizirano donošenje odluka i izrada profila  Nema
 
Vaša prava i ostvarivanje tih prava 
U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja vaših prava:
 
 1. Pravo na pristup svojim osobnim podacima: Imate ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: o svrsi obrade, vrsti /kategoriji obrađenih osobnih podataka uključujući i uvid u svoje podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju pohrane. Imate mogućnost dobivanja kopije vaših osobnih podataka.
 2. Pravo na ispravak: Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje svojih osobnih podataka ako podaci nisu točni, potpuni i ažurni.
 3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Imate pravo tražiti brisanje svojih osobnih  podataka ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:
 1. Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađivani;
 2. Povukli ste svoju privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 3. Uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te voditelj obrade nema jače legitimne razloge za obradu;
 4. Vaši osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 5. Vaši osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade;
 6. Vaši osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.
 
Vaši osobni podaci neće se obrisati u slučaju:
 
 1. radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 2. radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 3. zbog javnog interesa u području javnog zdravlja sukladno odredbi čl. 9. st. 2(h) i (i) Uredbe kao i čl.9. st.3. Uredbe;
 4. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno odredbi čl.89. st.1. Uredbe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;
 5. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
 1. Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako: osporavate  njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, ako nam više ne trebaju vaši osobni podaci, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane  pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu svojih osobnih podataka i očekujete odgovor voditelja obrade. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.
 2. Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste prethodno pružili voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.
 3. Pravo na prigovor: Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka: 
 1. kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 2. kada se vaši osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga  što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. U tom slučaju vaši osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.
 1. Automatizirane odluke: Imate pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila odnosno imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila bez ikakve ljudske intervencije.
 
 
Skrećemo Vam posebnu pozornost kako sukladno odredbi čl. 21. st.1. i 4. Uredbe imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, ukoliko se obrada temelji na odredbi čl.6. st.1(e) - izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade ili na odredbi čl.6. st.1(f) - na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, uključujući izradu profila. Voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
Vaša prava ostvarujete podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected]

Neobavezni obrasci zahtjeva za ostvarivanje vaših prava ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici u nastavku ili web stranici voditelja obrade https://www.zgh.hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka/8547 (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje) i u sjedištu voditelja obrade. Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.
 

Zahtjev odnosno prigovor treba sadržavati vaše točne osobne podatke te potpune, jasne i točne informacije radi ostvarivanja prava. Voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor može tražiti pružanje dodatnih informacija od vas, što može uključivati i podatke za potvrđivanje vašeg identiteta kao što je preslika službenog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). U slučaju kada dostavljate presliku službenog identifikacijskog dokumenta, preslika treba sadržavati jasno: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili za strane državljane nacionalni ID broj, prebivalište (ulica i broj te mjesto) i datum važenja dokumenta. Svi drugi podaci koji se nalaze na preslici identifikacijskog dokumenta, kao što su datum rođenja, fotografija i dr. treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti). Obrada podataka s preslike službenog identifikacijskog dokumenta strogo je ograničena od strane voditelja obrade odnosno Autobusnog kolodvora i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite vaših podataka radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.
 
U slučaju nemogućnosti utvrđivanja vašeg identiteta, voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.
 
Voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor odgovorit će vam u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade odnosno Autobusni kolodvor obavijestit će vas o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.
 
Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s vašim pravima, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, na raspolaganju vam je službenik za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati na prije navedene kontakt podatke.
 
Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
Ako nakon obraćanja voditelju obrade odnosno Autobusnim kolodvoru niste uspjeli ostvariti svoja prava i smatrate da je povrijeđeno vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, u svakom trenutku možete podnijeti prigovor odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili mjesto rada, ukoliko smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.
 
Kontakti hrvatskog nacionalnog nadzornog tijela su:
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)
Selska cesta 136, 10000 Zagreb,
tel.:+385 1 4609 000
e-mail: [email protected]
www.azop.hr
 
Predlažemo Vam prije podnošenja prigovora odnosno zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
 
Ažuriranje ove Informacije o obradi osobnih podataka
S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu Informacije o obradi osobnih podataka radi  promjene u pravnim aktima, tehnici ili razvoju poslovanja i dr. Kada je ova Informacije o obradi osobnih podataka posljednji put ažurirana možete vidjeti u nastavku.
 
Datum posljednje izmjene ove Informacije ispitaniku 31.07.2023.  
 

Dokumenti za preuzimanje:
Više informacija o zaštiti osobnih podataka i nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećim poveznicama: